ސަޢުދީގައި ޙައްދުޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއޭ ބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރުތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

4 May 2020 البَيَان 0

ބައެއް މީސްތަކުންގެ ނަފްސުގައި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ރުޅިވެރިކަމާއި، ނަފްރަތާއި ހަސަދައިގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ބުހުތާނާއި، ފާޅުވެގެންވާ ދޮގު ބުނުމާއި އަދި ނަފްރަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔުމަށް ޖެހިލުން ނުވެ އެވެ. ފަހެ މިއަދު ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރުގައިވަނީ “ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި….” މިހެންނެވެ. ﷲ ޙަރާމް ކޮށްފައިވާ ގޮދު ހެދުމާއި، ބުހުތާނު ބަސްތައް ބުނުމަށް ޖެހިލުންނުވާ ފަރާތްތައް، މިފަދަ ރަމަޟާން މައްސަރެއްގައިވެސް ނަފްސަށް […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]