dhaulatha dhekolhah courtah dhiyun

މުސްލިމު ދަޥްލަތަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ އަދި މިއީ ވެރިޔާއަށް އުރެދުން ކަމުގައި ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

19 July 2020 البَيَان 0

މުސްލިމު ދަޥްލަތަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ދަޥްލަތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ތޯއެވެ؟ އަދި މިއީ ވެރިޔާއަށް އުރެދުން ކަމުގައި ވާނެ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން މުހިއްމު ނުކުތާތަކެއް ބަޔާން ކުރަމެވެ. އަޚާއެވެ! އުޚުތާއެވެ! އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކޮށް އަދި ޔަޤީން ކަށަވަރު […]

މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތްލިބޭތޯ ދުޢާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : ސަލާމް، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށް އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތް އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ އަރިހުން ޚާއްޞަ ފަރުދުންނަށް ދުޢާ ކޮށްފައިވާ ކަމާއި އަދި ޖަމާޢަތްތަކަށް އަދި ބައިގަނޑުތަކަށްވެސް އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. ޞަޙީޙު مسلم ގައި 2491 ގައި […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]