ފަޖުރުއް ޞާދިޤުގެ ވަގުތު ވަތްކަން ނޭނގި، ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، ރޯދައަށް ހުއްޓާ ބަޔާންވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށް ހާރު ކެއުމުގެ ގޮތުން ކައިބޮއި ހެދުނީ ފަތިސް ވަގުތު ވަނުމަށް ފަހުގައި ކަމެވެ. އެފަދަ މީހެއްގެ ރޯދަ ސައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

30 June 2020 البَيَان 0

ފަޖުރުއް ޞާދިޤުގެ ވަގުތު ވަތްކަން ނޭނގި، ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، ރޯދައަށް ހުއްޓާ ބަޔާންވެގެން ދިޔައީ އޭނާއަށް ހާރު ކެއުމުގެ ގޮތުން ކައިބޮއި ހެދުނީ ފަތިސް ވަގުތު ވަނުމަށް ފަހުގައި ކަމެވެ. އެފަދަ މީހެއްގެ ރޯދަ ސައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ރޭގަނޑު ކަމަށް ހީކޮށް އަދި ފަޖުރުއް ޞާދިޤުގެ ވަގުތު ނުވަންނަ ކަމުގައި ދެކިގެން މީހަކު ކައިބޮއި […]

ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ތަސްބީޙަ ކިޔާނެ ސިފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

30 June 2020 البَيَان 0

ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ތަސްބީޙަ ކިޔާނެ ސިފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ނަމާދުގައި ކިޔާ ތަސްބީޙަ ކިޔުމުގެ މުރާދަކީ ނަމާދަށް ފަހު ކިޔާ ތަސްބީޙަ ކަމުގައި އުއްމީދު ކުރަމެވެ. ފަހެ، ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު ކިޔުމަށް ވާރިދު ވެގެންވާ ތަސްބީޙަ ކިޔާނެ ގިނަ ސިފަތަކެއް ބަޔާންވެގެން ވެއެވެ. މިތާގައި ޛިކުރުކޮށްފައި މިވަނީ ތަސްބީޙަ ކިޔުމަށް […]

ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ތޯ؟

30 June 2020 البَيَان 0

ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އެހެންވެސް އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ތޯ؟     ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހުމުން ވުޟޫ ގެއްލުމާމެދު ޢިލްމުވެރިން 3 ޤައުލެއް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ޤައުލު: ކޮންމެ ޙާލެއްގައި ބީހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ވުޟޫ ގެއްލޭނެކަމެވެ. ޝަހުވަތާއެކު ނުވަތަ ޝަހުވަތެއް ނެތި، ޤަޞްދު ކޮށްގެން ނުވަތަ ޤަޞްދެއް ނެތި ނުވަތަ […]

ޢުޛުވެރި ޙާލަތެއް ދިމާވެ، ފުރަތަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ނުހިފި ހުއްޓާ ދެވަނަ ރަމަޟާން މަސް ބައްދަލު ކުރުމުން، ނުހިފި ހުރި، ރޯދަ ގަޟާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

25 June 2020 البَيَان 0

ޢުޛުވެރި ޙާލަތެއް ދިމާވެ، ފުރަތަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަ ނުހިފި ހުއްޓާ ދެވަނަ ރަމަޟާން މަސް ބައްދަލު ކުރުމުން، ނުހިފި ހުރި، ރޯދަ ގަޟާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ރޯދައާ މެދުގައި ކޮށްފައި ސުވާލަށް ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ރޯދަ ނުހިފައި ލަސް ކުރުމުގައި ވަނީ 2 ޙާލަތެކެވެ. ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ: އެމީހާގެ އިހުމާލާއި ފަރުވާކުޑަ ކަމުގެ […]

ވުޟޫ މަތީގައި ހުރި މީހަކު ކެއުމާއި ބުއިމަށްފަހު، އެ ވުޟޫއިން ނަމާދު ކުރުން ޞައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

25 June 2020 البَيَان 0

ވުޟޫ މަތީގައި ހުރި މީހަކު ކެއުމާއި ބުއިމަށްފަހު، އެ ވުޟޫއިން ނަމާދު ކުރުން ޞައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ވުޟޫ މަތީގައި ހުރެ، ކެއުމާއި ބުއިމަށްފަހު ނަމާދު ކުރުމާމެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ފަހެ ދެނެގަތުން ހުއްޓެވެ! ވުޟޫ ކޮށްފި މީހާގެ ވުޟޫ ގެއްލޭނީ ޝަރުޢީ ދަލީލުންނެވެ. ޔަޢުނީ، ޝަރީޢަތުގައި ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެއް […]

ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ފޮތެއް ބަލައިގެން އެ ފޮތް ކިޔެވުމުން، މުސްޙަފުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ އަޖުރު ޙާޞިލްވާނެ ހެއްޔެވެ؟

25 June 2020 البَيَان 0

ޤުރުއާނުގެ ދިވެހި ނުވަތަ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ފޮތެއް ބަލައިގެން އެ ފޮތް ކިޔެވުމުން، މުސްޙަފުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ އަޖުރު ޙާޞިލްވާނެ ހެއްޔެވެ؟     ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހާއަށް ލިބޭ އަޖުރު ޙަދީޘްގައި ބަޔާން ވެގެންވެއެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ ، و […]

ހުކުރު ދުވަހުގައި ފަރުޟު ނުވަތަ ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ތޯ؟

20 June 2020 البَيَان 0

ހުކުރު ދުވަހުގައި ފަރުޟު ނުވަތަ ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ހުކުރު ދުވަހުގައި ރޯދައަށް ހުރުމާމެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމުގައި ތަފާތު ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ ތަފާތު ސިފަތަކެއް ވެއެވެ. މި ސިފަތައް ބަޔާން ކުރައްވާ މަދީނާގައި ތިއްބެވި ޢިލްމުވެރި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ އަހަރެމެންގެ […]

ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

20 June 2020 البَيَان 0

ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނެމެވެ. سبحان الله! ولاحول ولاقوة إلا بالله! ޙަޤީޤަތަކީ މި އެންމެހައި ޢަމަލުތައް ފާޅުވެގެން މިވަނީ، މި ކާއިނާތާއި ޖިންނީންނާއި […]

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ސިފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކޭތަ ނަމާދު ގޭގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނުވަތަ ވަކިން ކުރުން ހުއްދަ ވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟

20 June 2020 البَيَان 0

ކޭތަ ނަމާދު ކުރާނެ ސިފައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ކޭތަ ނަމާދު ގޭގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ނުވަތަ ވަކިން ކުރުން ހުއްދަ ވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ކޭތަ ނަމާދުގެ މައްޗަށް ބުނަމެވެެ. ފަހެ ދެނެގަތުން ހުއްޓެވެ! ކޭތަ ހިފަނީ ނުވަތަ ކޭތަ ހިފުމަށް ކުރިމަތި ވަނީ ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރު ފުޅުންނެވެ. އެއީ (ތަބީޢީ ކަމެއް) […]