fahun dheyn nujehey gothah dheeefai hunna thakethi aburai athulun

ފަހުން ދަށްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީހަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

3 August 2020 البَيَان 0

ފަހުން ދަށްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީހަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: މީހަކު މަރުވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި އެހެން މީހަކަށް ބަދަލަކާ ނުލައި މިލްކުވާގޮތަށް ދޭ ހިބަ އާއި ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ […]

thaasbai kulhumuge hukum

ތާސްބައި ބޭނުން ކޮށްގެން ކުޅޭ ‘ޑިގު’ އަދި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މިކަން މުބާރާތެއްގެ ގޮތަށް ބައިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން، މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ފައިސާގެ އިނާމް ދޭގޮތަށް ކުޅުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ތޯއެވެ؟

1 August 2020 البَيَان 0

ތާސްބައި ބޭނުން ކޮށްގެން ކުޅޭ ‘ޑިގު’ އަދި އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި މިކަން މުބާރާތެއްގެ ގޮތަށް ބައިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން، މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ފައިސާގެ އިނާމް ދޭގޮތަށް ކުޅުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޖަވާބު: “ތާސް ކުޅެނީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދީގެން ނަމަ، އެވަންނާނީ ޙަރާމްވެގެންވާ ޖުވާގެ ތެރެއަށް ކަމާމެދު […]

emoji beynunkurumuge hukum

އިންސާނުން ނުވަތަ ޖަނަވާރުންގެ ސޫރަ ހުންނަ “އިމޯޖީ” އިސްޓިކަރ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

1 August 2020 البَيَان 0

އިންސާނުން ނުވަތަ ޖަނަވާރުންގެ ސޫރަ ހުންނަ “އިމޯޖީ” އިސްޓިކަރ ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އިމޯޖީ ބޭނުން ކުރުމާ މެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. އެއްގޮތަކީ ތިފަދައިން އިޙްސާސުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭން ހުންނަ އިމޯޖީގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ މޫނަކީ، ދިރުންހުރި ޙަޤީޤީ މޫނަކާއި އެއްގޮތް ވެގެންވާ މޫނެއް ކަމުގައި ވުމެވެ. އެޙާލުގައި އެފަދަ އިސްޓިކާތައް ބޭނުން […]

namaadhu kura iru boa niva kurun

ފިރިހެނުން، ނަމާދު ކުރާއިރު ތާކިހާފަދަ އެއްޗަކުން ބޯ ނިވާ ކުރުމުގައި، ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

30 July 2020 البَيَان 0

ފިރިހެނުން، ނަމާދު ކުރާއިރު ތާކިހާފަދަ އެއްޗަކުން ބޯ ނިވާ ކުރުމުގައި، ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޙަޤީޤަތުގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލަކީ ނުހަނު މުހިންމުވެގެންވާ ސުވާލެކެވެ. މިއަދު ނަމާދު ކުރާ މީހުންގެ ޙާލަތު އުއްމަތުގެ އެންމެ ކުރީކޮޅުގެ އަހުލުވެރިންނަށް، ޞަޙާބީންނަށް އަދި ތާބިޢީ ބޭކަލުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވައިފިހިނދު، ވިދާޅުވާނީ ކީކޭ ތޯއެވެ؟ މިއީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ތިމާގެ އަމިއްލަ […]

ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި އެ އިލާހުގެ ރަޙްމަތުންނެވެ. ވީމާ، “ސުވަރުގެ ވަނީ މައިމީހާގެ ފައިތިލަ ދަށުގައޭ” ބުނެވޭ ބުނުމުގެ ޙަޤީގަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

24 July 2020 البَيَان 0

ސުވަރުގެ ވަދެވޭނީ ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި އެ އިލާހުގެ ރަޙްމަތުންނެވެ. ވީމާ، “ސުވަރުގެ ވަނީ މައިމީހާގެ ފައިތިލަ ދަށުގައޭ” ބުނެވޭ ބުނުމުގެ ޙަޤީގަތަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) މައިން ބަފައިންނާ މެދު ރިވެތި ގޮތުގައި މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި، އަދި ސުވަރުގެ ވަދެވުމާ މެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްޓަކައި ބުނެމެވެ. ﷲގެ ރުއްސެވުމާއި އެ އިލާހުގެ ރަޙްމަތް ޙާޞިލްވެގެން މެނުވީ […]

moonu niva nukura anhena

މޫނު ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނާގެ އެއްވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް الله سبحان و تعالىٰ ޤަބޫލުވެ ވޮޑިނުގަންނަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

19 July 2020 البَيَان 0

މޫނު ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނާގެ އެއްވެސް ހެޔޮ ޢަމަލެއް الله سبحان و تعالىٰ ޤަބޫލުވެ ވޮޑިނުގަންނަވާނެ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) މޫނު ނިވާ ނުކުރާ އަންހެނާގެ އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ޤުރުއާނުގެ ދަލީލުތަކާއި، ސުންނަތުގެ ޙަދީޘްތަކުން އަދި އުއްމަތުގެ ސަލަފުއް ޞާލިޙުންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި އެ ބޭކަލުންނަށް ހެޔޮ ގޮތުގައި އެކިއެކި ޒަމާންތަކުގައި ތަބަޢަވެ ވަޑައިގްނނެވި […]

sivaaku e ee koacheh

“ސިވާކު” އަކީ ކޮންއެއްޗެއް ތޯއެވެ؟ އަދި “ސިވާކު”ގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

18 July 2020 البَيَان 0

“ސިވާކު” އަކީ ކޮންއެއްޗެއް ތޯއެވެ؟ އަދި “ސިވާކު”ގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސިވާކުގެ މާނައަކީ އަނގަ އާއި ދަތްތައް ޠާހިރު ކުރުމެވެ. އެގޮތުން “ސިވާކު” މި ލަފްޒު އަނގަ ޠާހިރު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އާލަތަށް (ދަނޑިކޮޅަށް) ވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެފަދައިން ޠާހިރު ކުރުމުގެ ޢަމަލަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ޢިލްމުވެރިން […]

hashigandun vaki kurvey isthashi

ހަށިގަނޑުން ވަކިކުރެވޭ އިސްތަށި އަދި ނިޔަފަތި ފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ބޮލުގެ ބައެއް އިސްތަށިތައް އަނެއްބައި އިސްތަށްޓަށްވުރެ ދިގުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

18 July 2020 البَيَان 0

ހަށިގަނޑުން ވަކިކުރެވޭ އިސްތަށި އަދި ނިޔަފަތި ފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަދި ބޮލުގެ ބައެއް އިސްތަށިތައް އަނެއްބައި އިސްތަށްޓަށްވުރެ ދިގުކޮށް ބެހެއްޓުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ނުކުތާތަކެއްގެ އަލީގައި ބަޔާން ކުރާނަމެވެ. ހަށިގަނޑުން ވަކި ކުރެވޭ އިސްތަށިތަކާއި، ނިޔަފަތިފަދަ ތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ އަރިހުން […]

ފާޚާނަ ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ، ކުޑަކަމުދާ (ޤަޟާ ޙާޖަތް) ކުރާ ތަނަށް ވަންނަހިނދު، އެމީހެއްގެ ވައަތުފައި އިސްކުރުން

8 July 2020 البَيَان 0

ފާޚާނަ ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ، ކުޑަކަމުދާ (ޤަޟާ ޙާޖަތް) ކުރާ ތަނަށް ވަންނަހިނދު، އެމީހެއްގެ ވައަތުފައި އިސްކުރުން.   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ފާޚާނަ ނުވަތަ ބޮޑުކަމުދާ، ކުޑަކަމުދާ (ޤަޟާ ޙާޖަތް) ކުރާ ތަނަށް ވަންނަހިނދު، އެމީހެއްގެ ވައަތުފައި އިސްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން އެ ތަނުން ނުކުންނަ ހިނދު އެމީހެއްގެ ކަނާތުފައި އިސްކުރުން ވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، މިއީ […]

ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

20 June 2020 البَيَان 0

ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޒިނޭ ދަރިޔަކަށް މާބަނޑުކަން އެނގި ތިބެ، އެފަދަ އަންހެނަކާ ކައިވެނިކުރުމުގެ ޙުކުމާމެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނެމެވެ. سبحان الله! ولاحول ولاقوة إلا بالله! ޙަޤީޤަތަކީ މި އެންމެހައި ޢަމަލުތައް ފާޅުވެގެން މިވަނީ، މި ކާއިނާތާއި ޖިންނީންނާއި […]