ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތަ؟ ޖަވާބު: ޙައިޟުގައިވާ އަންހެނާއަށް ޤުރުއާން ނުކިޔެވޭނެ ބުނާ ބަސްތަކަށްވުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ބާރުގަދަ އަދި ދަލީލުތަކުން ފާޅުވާންއޮތް ގޮތެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި އިމާމް مالك އަދި މިއީ އިމާމް أحمد މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އިމާމް شيخ الإسلام ابن تيمية އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ޤައުލަކީވެސް މި […]

ފާހާނަ ތެރޭގައި ވުޟޫކުރުން

26 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަ އެޕާރޓްމަންޓަތަކުގައި ހުންނަ ފާހާނަތެރޭގައި ވުޟޫ ކުރެވިދާނެތަ؟ އެއީ ފާހާނަ ތެރޭގައި ހެދުންވެސް ބަދަލުކުރާތީމެވެ؟ ޖަވާބު: ފާޚާނައިގައި ހުރެގެން ވުޟޫ ކުރުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެތަނުގައި ހެދުން ބަދަލު ކުރާތީ ކަމުގަ އެވެ. އެހެނަސް ފާޚާނައިގައި ވުޟޫ ނުކުރުމަށް ބުނާ، އެކަމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ބުނެފައިނުވެ އެވެ. މިޘާލަކަށް އެއީ ޤަޟާޙާޖަތް ކުރާ ތަނެއްވީމަ އެތަނުގައި ވުޟޫ ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ސަބަބެއް […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]