މުޞްޙަފް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމުން ސުންނަތުގައި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

3 May 2020 البَيَان 0

މި ސުވާލުގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ޘާބިތުވެގެންވޭ ތޯ ޛިކުރު ކޮށްފައި ނެތުމުން ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އެއީ މުޞްޙަފްގައި ބޮސް ދިނުމާއި މެދުގައިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ބުރަވެ އެވެ. އަޚާ އެވެ! މުޞްޙަފް، ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު ލިޔެފައިވާ ފޮތަކީ އަދަބު އިޚްތިރާމް ކުރުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެ އެވެ. ފަހެ، އެފޮތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދެރަ، އިހާނެތިކަމެއް ފޯރުވެގެން ނުވާނެ އެވެ. އެހެނަސް އެފަދައިން އިޚްތިރާމް ކުރުމުގައި ވަނިކޮށް ވެއްޓުނީ […]

ނަމާދުގެ ފަހުން އަދި ކުރިން ކުރެވޭ ސުންނަތްތައް

29 April 2020 البَيَان 0

ރަވާތިބު ސުންނަތުގެ އިތުރުން މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުން ކުރެވޭ 4 ރަކުއަތް އަދި އަޞްރު ނަމާދުގެ ކުރިން 4 ރަކުއަތް ކުރުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލަކީކޮބާ؟ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ : ފަތިސްނަމާދު ކުރިން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި، މެންދުރު ނަމާދު ކުރިން ކުރެވޭ 4 ރަކުޢަތާއި، މެދުރު ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި، މަޣްރިބް ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި އަދި ޢިޝާ ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 […]

ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ބެހޭ

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: ޤިޔާމަތް ވާނެ ދުވަހެއް ގޮތުގައި އެގިފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުގެ އަސްރު ވަގުތު އެވެ. މިއީ ސައްޙަ މަޢްލޫމާތެއްތޯ އެވެ؟ ޖަވާބު: ހުކުރު ދުވަހުގައި ދުނިޔެ ޤިޔާމަތްވުމާމެދުގައި ބުނަމެވެ.  މި މައުޟޫގައި ޙަދީޘް ވާރިދުވެގެންވެ އެވެ. އެފަދަ އެއް ޙަދީޘްއަކީ، ނަބިއްޔާ ﷺ  ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمعةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و […]

މަޙްރަމަކާއި ނުލައި އުމްރާ އަށް ދިޔުން

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: މީހަކު ހެޔޮ ހިތުން އެހެން މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ މަހުރަމެއް ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ ؟ ޖަވާބު: ދަންނަ އެވެ! އިސްލާމް ދީން ދުނިޔެމައްޗަށް ފާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ނުހަނު ޤަދަރާއި ކަރާމާތް އަދި މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް ހައްޤު ހޯދައިދޭ ދީނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިކަމަށް ކޮންމެ އަންހެނަކު އިޢުތިރާފްވާންޖެހެ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ ކުރީގައި […]

ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެތަ؟ ޖަވާބު: ޙައިޟުގައިވާ އަންހެނާއަށް ޤުރުއާން ނުކިޔެވޭނެ ބުނާ ބަސްތަކަށްވުރެ ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ ބާރުގަދަ އަދި ދަލީލުތަކުން ފާޅުވާންއޮތް ގޮތެވެ. ޤުރުއާން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި އިމާމް مالك އަދި މިއީ އިމާމް أحمد މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި އިމާމް شيخ الإسلام ابن تيمية އިޚްތިޔާރު ކޮށްފައިވާ ޤައުލަކީވެސް މި […]

ފާހާނަ ތެރޭގައި ވުޟޫކުރުން

26 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަ އެޕާރޓްމަންޓަތަކުގައި ހުންނަ ފާހާނަތެރޭގައި ވުޟޫ ކުރެވިދާނެތަ؟ އެއީ ފާހާނަ ތެރޭގައި ހެދުންވެސް ބަދަލުކުރާތީމެވެ؟ ޖަވާބު: ފާޚާނައިގައި ހުރެގެން ވުޟޫ ކުރުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެތަނުގައި ހެދުން ބަދަލު ކުރާތީ ކަމުގަ އެވެ. އެހެނަސް ފާޚާނައިގައި ވުޟޫ ނުކުރުމަށް ބުނާ، އެކަމަށް މެދުވެރިވާ ސަބަބެއް ބުނެފައިނުވެ އެވެ. މިޘާލަކަށް އެއީ ޤަޟާޙާޖަތް ކުރާ ތަނެއްވީމަ އެތަނުގައި ވުޟޫ ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ސަބަބެއް […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]